Fast Forward (Rapper)

Fast Forward (bürgerlich Peter Sreckovic) ist ein deutscher Rapper, Musikproduzent und Gründer des Musiklabels Put Da Needle To Da Records (PDNTDR).

Sreckovic wuchs in Köln auf. Wegen eines Studiums an der RWTH Aachen ging er Anfang der 1990er nach Aachen. Dort schloss er sich mit den beiden Rappern Scope und Tuareg zur Rapformation STF zusammen. Um sein erstes Soloalbum zu veröffentlichen country football shirts, gründete er 1996 das Label Put Da Needle To Da Records metal water bottles safe. Auf dem Label erschienen später unter anderem Kool Savas, die Ruhrpott AG und Creutzfeld & Jakob. PDNTDR entwickelte sich dadurch zu einem der bedeutendsten Hip Hop Labels in Deutschland. Das Label musste 2004 Insolvenz anmelden. In einem Disstrack namens „Track gegen Peter“ der ehemaligen PDNTDR-Künstler Kool Savas und Germany wurden Sreckovic Betrug, Geldgier und zwielichtige Geschäftsmethoden vorgeworfen, doch man hat sich nach vielen Jahren wiedergetroffen, ausgesprochen und Frieden geschlossen are meat tenderizers safe.

Nach dem Aus von PDNTDR nahm Peter Sreckovic sein Studium an der RWTH Aachen wieder auf und machte 2006 seinen Abschluss als Diplomingenieur Elektrotechnik & Informationstechnologie. Nach diversen Stationen als Software-Entwickler bei Konzernen und kleineren Software-Unternehmen gründete Peter Sreckovic 2014 seine eigene SEO und Webdesign Agentur namens da Agency und arbeitet seit 2016 als Software-Entwickler bei einem Kölner Cloud-Computing-Spezialisten.

bei Discogs


Posted in Uncategorized and tagged , , by with no comments yet.

Arnold Geulincx

Arnold (eller Arnould) Geulincx (eller Geulinx, Geulines, Geulings, Geulinck) (1624 i Antwerpen – 1669 i Leyden) var en nederlandsk filosof.

Geulincx studerede i Louvain og blev professor der, men fortrængtes 16558, bl.a. fordi han var tilhænger af Descartes; drog til Leyden, skiftede trosbekendelse (fra katolsk til calvinistisk), men også her mødte han modstand på grund af sin filosofiske stilling; kort før pesten bortrev ham, opnåede han et ekstraordinært professorat.

Visse sansekvaliteter, farve, smag, lugt etc. hører i dagliglivets og det aristotelesk-skolastiske verdensbillede tingene til, men spiller ingen Rolle i Naturvidenskabernes Verdensbillede. Dette Sagforhold kan tage sig ud, som om det var en Følge af en Kritik, der viser, at disse Kvaliteter hører Subjektet til, fordi de fremkommer ved vore Sansers Virksomhed. G. udformede en tilsvarende Kritik af vor Forstand, der førte til Forkastelse af alle den aristotele-ske og middelalderlige Tænknings Begreber som væsentlig værende Udtryk for vor sammenfattende Virken. Konsekvent burde Tankegangen have ramt ethvert Forsøg paa Naturvidenskab samt saavel Descartes’ Verdensopfattelse som ethvert Forsøg paa Erkendelse af Tingene i sig selv. Men G.s Tænkning bevægede sig inden for Descartes’ Verdensbillede, og her traf han paa en Vanskelighed, som han forsøgte løst paa en Maade, der præger hans Filosofi. Descartes’ skarpe Adskillelse mellem Sjæl og Legeme gjorde formentlig en Aarsagsforbindelse mellem disse to Omraader uforstaaelig og derfor uantagelig country football shirts. G. tænkte sig nu, at den tilsyneladende Forbindelse mellem det, der sker i Legemernes Verden og i Bevidsthedens Verden, fremkom ved, at Gud paa Foranledning af det> der sker i den ene Verden, lader noget tilsvarende ske i den anden Verden. Gud football player socks, men ikke min Viljesbeslutning, er Aarsagen til, at min Arm bevæger sig. Viljesbeslutningen er kun Lejlighedsaarsag (causa occasionales), ikke bevirkende Aarsag (causa efficiens), derfor benævnes Opfattelsen O c c a s i o n a 1 i s m e. G. har saavel tænkt sig, at Gud i hvert enkelt Tilfælde greb ind, som at de to Verdener paa Forhaand var indrettede saaledes, at Begivenhederne inden for hver af dem forl’øb saaledes* at den tilsyneladende Forbindelse fremkom. Her benyttede han et Billede med to Ure, der uden at være indbyrdes forbundne paa Forhaand var saaledes indrettede, at de gik ens. Dette Billede, der er blevet berømt, findes, allerede hos Cordemoy (1620—84), der som Clan-berg (1622—65) og Louis de la Forge havde været inde paa en occasionalistisk Tankegang, der ogsaa findes hos Malebranche (1638—1715). Denne Tankegang, der ikke har videnskabelig Værdi, har været vigtig som Forberedelse til en alm. Drøftelse af Aarsagsforholdet; bag Tankegangen ligger en Trang til mystisk at at finde Hvile i Forestillingen om den absolutte Guddom, hos hvem al Aktivitet koncentreres. G.s Etik, som man har betegnet som den gennemførte Resignations Etik, fremviser stoisk Indflydelse, men sit Særpræg faar den ved den occasionalistiske Hovedtanke how to tenderize meat without tenderizer. Den højeste Visdom bestaar i at gøre sig klart, at. man er ganske magtesløs. Den falske Tro paa Sammenhæng mellem Viljesbeslutning og ydre Handling, der beror paa Selvovervurdering, skal bortryddes. Ydmyghed er den højeste Dyd. Da vore Handlinger slet ikke staar i vor Magt, kan vor Moralitet kun vise sig i Hensigten, og derfor bliver G.s Etik en Sindelagsetik, hvor der i Vurderingen ganske ses bort fra alle Følger.

Bl. hans Skr kan Quaestiones quodlibitica (1653) og Ethica (1665, i fuldstændigere Udgave 1675) nævnes. En Rk. Manuskripter er bleven udgivet efter hans Død. Hans Opera philoso-phica er udgivet af Land (3 Bd, Haag 1891—93). (Litt.: J.P.N. Land, »A. G. und seine Philosophie« iHaag 1895]).Posted in Uncategorized and tagged , , by with no comments yet.

Mogens Skeel

Mogens Skeel (15. juli 1651 på Tryggevælde – 5. august 1694 i Lingen (Tyskland)) var en dansk adelsmand, amtmand og forfatter.

Mogens Skeel var søn af rigsråd Christen Skeel til Fussingø og Margrethe Lunge. Han mistede sin moder allerede som toårig i 1653 og blev opdraget hos sin moster Sidsel Lunge på Gavnø, til hun døde 1657 og Mogens vendte hjem til sin fader. Mogens måtte som 8-årig nedskrive et meget bittert brev til kongen efter diktat af sin dødeligt syge fader. I det tog Christen Skeel sin afsked fra rigsrådet. Kort tid efter døde faderen, og Mogens Skeel var nu forældreløs. Han blev en tid sat i huset hos professor Rasmus Vinding. Herefter er der stilhed omkring hans færden, indtil han i 1668 udnævntes til hofjunker. Mærkværdigt er det dog, at han umiddelbart efter drog ud på en længere udlandsrejse. 1669 var han i Italien og ansat ved hoffet hos Prins Jørgen, der opholdt sig der. Siden gjorde han ophold i Østrig, Tyskland, Frankrig og England inden han 1672 vendte hjem til Danmark og tiltrådte sin hoftjeneste.

1673 var Mogens Skeel på en sendelse til Sverige og derefter kammerjunker hos dronning Charlotte Amalie. Men i 1674 gik han i Vilhelm af Oraniens tjeneste og deltog i kampene i de Spanske Nederlande customizable soccer socks. Året efter blev han sendt som Danmarks overordentlige afsending til kurfyrsten af Brandenburg, hvor han forblev indtil 1678. I denne tid ledsagede han kurfyrsten ved kampene i Pommern. 4. juni 1679 holdt han bryllup på Egholm med Helle Helene Rosenkrantz (1658-1698), datter af baron Oluf Rosenkrantz. Det følgende år ledsagede han dronning Ulrikke Eleonore til Sverige og forblev der som gesandt indtil maj 1682. Her blev imidlertid hjemkaldt på grund af unåde. Årsagen var uden tvivl hans svigerfaders kritiske skrift til forsvar for den danske adel, hvilket Mogens i flere breve havde taget i forsvar blister socks soccer. Dog sendtes han året efter i Prins Jørgens følge til England, men en misfornøjet ytring om hans virksomhed derovre i et brev til Conrad Reventlow bevirkede, at han endnu engang blev hjemkaldt til Danmark. Denne nye unåde varede heller ikke længe. I maj 1684 blev han udnævnt til virkelig etatsråd og 1686 til stiftsbefalingsmand over Århus Stift og amtmand over Aarhusgaard og Stjernholm Amter. Disse embeder ombyttede han 1688 med Viborg Stift og Hald Amt. Samme år blev han tillige Ridder af Dannebrog. I marts 1692 sendtes han som gesandt til England, hvor det blev en væsentlig opgave for ham at modarbejde Robert Molesworths angreb på Danmark. Men han ønskede selv at kaldes tilbage og opnåede det også. Danmark nåede han dog ikke country football shirts, da han døde på hjemrejsen i Lingen 5. august 1694. Hans enke overlevede ham fire år.

Det er navnlig som forfatter, at Mogens Skeel har gjort sig bemærket. Han skrev en række latinske og danske digte design your own football uniform, som dog ikke har haft den store betydning. Hans sproglige evner kan man dog allerede spore i en oversættelse af tyskeren Martin Opitz’ sangspil “Judith“, som Mogens Skeel udgav som 16-årig. Mest betydningsfuldt er det satiriske drama “Grevens og Friherrens Komedie“, som man med ret stor sandsynlighed kan tilskrive Mogens Skeel. Komedien giver os et levende indtryk af den harme, som kredse af den gamle danske adel nærede over for den nystiftede “embedsadel”, der var opstået med enevældens indførelse i 1660. Komedien er desuden det første originale forsøg på at indføre principperne for det ny kunstdrama på dansk grund. Skriftet må være forfattet 1675, da det allerede i juli samme år omtales i et brev fra Christoffer Lindenov til Griffenfeld. Det gjorde en betydelig opsigt, måske også større end forfatteren havde tænkt sig. Lindenov skriver, at dets forfatter “burde at lade sig ørne paa Kaget“, men hans anonymitet blev i alt fald ganske godt dækket.


Posted in Uncategorized and tagged , , , by with no comments yet.

Kelme Outlet | Le Coq Sport Outlet

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet brand bags cheap bags sale bags online